لوازم جانبی و متعلقات ماژولار بولت تنشنرهای هیدرولیکی فشارقوی مدل STS-Components-Metric ساخت هایفورس انگلستان

لوازم جانبی و متعلقات ماژولار بولت تنشنرهای هیدرولیکی فشارقوی مدل STS-Components-Metric ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش

Bolt Tensioner components Metric Range

ست کامل اجزای تشکیل دهنده D & E
شماره مدل سایز رزوه پیچ A Load cell B Tommy bar C Bridge D Threaded puller E Rotating socket Complete conversion kit
For tensioner range STS1:
STS1-M16B1 M16 STS1-LC TTB06 STS1-B1 TP1-M16B1 RS1-24B1 CK1-M16B1
STS1-M18B1 M18 STS1-LC TTB06 STS1-B1 TP1-M18B1 RS1-27B1 CK1-M18B1
STS1-M20B1 M20 STS1-LC TTB06 STS1-B1 TP1-M20B1 RS1-30B1 CK1-M20B1
STS1-M22B2 M22 STS1-LC TTB06 STS1-B2 TP1-M22B2 RS1-32B2 CK1-M22B2
STS1-M24B2 M24 STS1-LC TTB06 STS1-B2 TP1-M24B2 RS1-37B2 CK1-M24B2
STS1-M27B2 M27 STS1-LC TTB06 STS1-B2 TP1-M27B2 RS1-41B2 CK1-M27B2
For tensioner range STS2:
STS2-M30B1 M30 STS2-LC TTB08 STS2-B1 TP2-M30B1 RS2-46B1 CK2-M30B1
STS2-M33B1 M33 STS2-LC TTB08 STS2-B1 TP2-M33B1 RS2-51B1 CK2-M33B1
STS2-M36B1 M36 STS2-LC TTB08 STS2-B1 TP2-M36B1 RS2-56B1 CK2-M36B1
STS2-M39B1 M39 STS2-LC TTB08 STS2-B1 TP2-M39B1 RS2-60B1 CK2-M39B1
For tensioner range STS3:
STS3-M42B1 M42 STS3-LC TTB10 STS3-B1 TP3-M42B1 RS3-65B1 CK3-M42B1
STS3-M45B1 M45 STS3-LC TTB10 STS3-B1 TP3-M45B1 RS3-70B1 CK3-M45B1
STS3-M48B2 M48 STS3-LC TTB10 STS3-B1 TP3-M48B1 RS3-75B1 CK3-M48B1
STS3-M45B2 M45 STS3-LC TTB10 STS3-B2 TP3-M45B2 RS3-70B2 CK3-M45B2
STS3-M48B2 M48 STS3-LC TTB10 STS3-B2 TP3-M48B2 RS3-75B2 CK3-M48B2
STS3-M52B2 M52 STS3-LC TTB10 STS3-B2 TP3-M52B2 RS3-80B2 CK3-M52B2
For tensioner range STS4:
STS4-M48B1 M48 STS4-LC TTB10 STS4-B1 TP4-M48B1 RS4-75B1 CK4-M48B1
STS4-M52B1 M52 STS4-LC TTB10 STS4-B1 TP4-M52B1 RS4-80B1 CK4-M52B1
STS4-M52B2 M52 STS4-LC TTB10 STS4-B2 TP4-M52B2 RS4-80B2 CK4-M52B2
STS4-M56B2 M56 STS4-LC TTB10 STS4-B2 TP4-M56B2 RS4-85B2 CK4-M56B2
STS4-M60B2 M60 STS4-LC TTB10 STS4-B2 TP4-M60B2 RS4-90B2 CK4-M60B2
STS4-M64B2 M64 STS4-LC TTB10 STS4-B2 TP4-M64B2 RS4-95B2 CK4-M64B2
For tensioner range STS5:
STS5-M64B1 M64 STS5-LC TTB14 STS5-B1 TP5-M64B1 RS5-95B1 CK5-M64B1
STS5-M68B1 M68 STS5-LC TTB14 STS5-B1 TP5-M68B1 RS5-100B1 CK5-M68B1
STS5-M72B1 M72 STS5-LC TTB14 STS5-B1 TP5-M72B1 RS5-105B1 CK5-M72B1
STS5-M76B1 M76 STS5-LC TTB14 STS5-B1 TP5-M76B1 RS5-110B1 CK5-M76B1
For tensioner range STS6:
STS6-M76B1 M76 STS6-LC TTB14 STS6-B1 TP6-M76B1 RS6-110B1 CK6-M76B1
STS6-M80B1 M80 STS6-LC TTB14 STS6-B1 TP6-M80B1 RS6-115B1 CK6-M80B1
STS6-M85B1 M85 STS6-LC TTB14 STS6-B1 TP6-M85B1 RS6-120B1 CK6-M85B1
STS6-M90B1 M90 STS6-LC TTB14 STS6-B1 TP6-M90B1 RS6-130B1 CK6-M90B1
STS6-M95B3 M95 STS6-LC TTB14 STS6-B3 TP6-M95B3 RS6-135B3 CK6-M95B3
STS6-M100B3 M100 STS6-LC TTB14 STS6-B3 TP6-M100B3 RS6-146B3 CK6-M100B3

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed