منیفولد تک و دو سرعته فشار قوی 700 بار 2 و 4 پورته دارای شیر تنظیم فشار مدل HMC-Range ساخت هایفورس انگلستان

منیفولد تک و دو سرعته فشار قوی 700 بار 2 و 4 پورته دارای شیر تنظیم فشار مدل HMC-Range ساخت هایفورس انگلستان

controlled manifold

شماره مدل نوع وزن ابعاد
A B C D
کیلوگرم میلیمتر میلیمتر میلیمتر میلیمتر
HM2C-SU 2-Way controlled manifold unit, suitable for single acting systems 2.0 150 51 51 100
HM2C-DU 2-Way controlled manifold unit, suitable for double acting systems 3.0 150 102 51 100
HM4C-SU 4-Way controlled manifold unit, suitable for single acting systems 3.5 350 51 51 100
HM4C-DU 4-Way controlled manifold unit, suitable for double acting systems 6.0 350 102 51 100

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed