پرس هیدرولیکی کارگاهی 700 بار فشار قوی با ظرفیت 200 تن و کورس 330 میلیمتر مدل HPF-Range ساخت هایفورس انگلستان

پرس هیدرولیکی کارگاهی 700 بار فشار قوی با ظرفیت 200 تن و کورس 330 میلیمتر مدل HPF-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش

Workshop presses, V-blocks & bed winches

شماره مدل ظرفیت کورس شماره مدل جک نوع جک شماره مدل پمپ نوع پمپ وزن
تن میلیمتر کیلوگرم
HPF1020 10 250 HSS1010 single acting HP110 hand operated 95
HPF1030 10 250 HSS1010 single acting AHP1120 air powered 85
HPF2520 25 250 HSS2510 single acting HP227 hand operated 145
HPF2530 25 250 HSS2510 single acting AHP1120 air powered 138
HPF2541 25 250 HSS2510 single acting HEP103341 electric driven 110 V 160
HPF2542 25 250 HSS2510 single acting HEP103342 electric driven 240 V 160
HPF2544 25 250 HSS2510 single acting HEP207314 electric driven 415 V 160
HPF5020S 50 330 HSS5013 single acting HP257 hand operated 470
HPF5020D 50 330 HDA5013 double acting HP252D hand operated 500
HPF5030S 50 330 HSS5013 single acting AHP1121 air powered 505
HPF5030D 50 330 HDA5013 double acting AHP1141 air powered 505
HPF5041S 50 330 HSS5013 single acting HEP207311 electric driven 110 V 505
HPF5041D 50 330 HDA5013 double acting HEP207411 electric driven 110 V 481
HPF5042S 50 330 HSS5013 single acting HEP207312 electric driven 240 V 512
HPF5042D 50 330 HDA5013 double acting HEP207412 electric driven 240 V 518
HPF5044S 50 330 HSS5013 single acting HEP207314 electric driven 415 V 518
HPF5044D 50 330 HDA5013 double acting HEP207414 electric driven 415 V 518
HPF10020 100 330 HDA10013 double acting HP245D hand operated 1011
HPF10030 100 330 HDA10013 double acting HAP21042 air powered 1029
HPF10041 100 330 HDA10013 double acting HEP207421 electric driven 110 V 1043
HPF10042 100 330 HDA10013 double acting HEP207422 electric driven 240 V 1043
HPF10044 100 330 HDA10013 double acting HEP207424 electric driven 415 V 1043
HPF20041 200 305 HDA20012 double acting HEP310421 electric driven 110 V 3250
HPF20042 200 305 HDA20012 double acting HEP310422 electric driven 240 V 3250
HPF20044 200 305 HDA20012 double acting HEP310424 electric driven 415 V 3250

 

شماره مدل ظرفیت ابعاد فریم (میلیمتر)
تن A B C D (min) D (max) E (min) E (max) F G H J
HPF1000 10 742 1448 508 1258 1258 260 1010 150 - 152 660
HPF2500 25 742 1448 508 1258 1258 260 1010 150 - 152 660
HPF5000 50 1000 2055 800 1140 1560 395 815 140 258 298 1000
HPF10000 100 1000 1980 1000 1090 1370 550 830 140 338 388 1240
HPF20000 200 1200 2500 1250 1815 2135 610 1510 150 330 410 1750

 

Bed Winch
Suffix توضیحات فنی
BW Bed winch, suitable for 50 and 100 tonne models

 

 Multi Position V-Blocks
شماره مدل ظرفیت ابعاد (میلیمتر)
تن A B C D E F G H
HVB2500 10 - 15 204 154 20 45 155 45 20 8
HVB5000 50 365 265 25 50 190 60 25 10
HVB10000 100 425 325 35 60 265 85 35 10

 

 • Denjet
 • Equalizer
 • Globe
 • Hiforce
 • Idrojet
 • Knuth
 • Lavor
 • Promotech
 • Rad
 • Tractel
 • Whitelegg
 • Wicksteed